boss1.jpg

รองผู้อำนวยการ

subdirect1.gif
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนสระแก้ว

 

ข่าวและกิจกรรมโรงเรียนสระแก้ว

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสระแก้ว
ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

1. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
     การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

ผู้แข่งขัน        1. นายปิยพนธ์ กองก่ำ    2. นางสาวสาธิดา จุฑารัตนไพบูลย์  
ครูผู้ฝึกสอน   1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง    2. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์

2. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  
    การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
ผู้แข่งขัน       1. เด็กชายพัฒธนพงษ์ สมหงษ์    2. เด็กหญิงสุพรรณมณี ใจสุข
ครูผู้ฝึกสอน  1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง       2. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์

3. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
ผู้แข่งขัน  1. นางสาวศิริรัตน์ ผลาหาญ
ครูผู้ฝึกสอน   1. นายสมใจ สีประเสริฐ


                                        รายละเอียดผลการแข่งขัน

=============================================================

 


ภารกิจผู้อำนวยการ

  

 

ประกาศโรงเรียนสระแก้ว

================================================================

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียน EIS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557   รายละเอียด
 ===================================================================

 INFORMATION

==============================================================

  

กีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1 ภาพกิจกรรม

  
 

โรงเรียนสระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557  ภาพกิจกรรมวันรับสมัคร

  

โรงเรียนสระแก้วจัดประชุมการแข่งขันกีฬาของ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาพกิจกรรม

 

  


โรงเรียนสระแก้ว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ-มอบดอกไม้ 

ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี
 

 ภาพกิจกรรม

  


โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
จัดกิจกรรมเครือข่ายดอกแก้วร้อยดวงใจ 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

ภาพกิจกรรม

  

โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับ บ.ฮอนด้า ประสิทธิมอเตอร์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย   ภาพกิจกรรม 

 


    

 งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสระแก้ว  โดย ผู้อำนวยการนายสุวรรณ  ทวีผล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

Login Form